Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Üldtingimused:

 • Ekspertgrupp ei vaata läbi ega võta otsustamisele organisatsioonide/kollektiivide ja üksikisikute ning organisatsioonide/kollektiivide ja nende juhtkonda (nõukogu, juhatus) kuuluvate isikute või nende osalusega organisatsioonide/kollektiivide taotlusi, kes on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või muul viisil rikkunud lepingut, kahjustanud Kultuurkapitali huve ja/või tekitanud Kultuurkapitalile rahalist kahju.
 • Nõutav on Eesti Kultuurkapitali sümboolika (logo) kasutamine toetatud projektide läbiviimisel.
 •  Sihtstipendiumite taotluste puhul on nõutavad tasakaalustatud eelarved koos vähemalt 10%-lise oma- või kaasfinantseeringuga ning planeeritava tuluga. Samuti korraldamise eesmärk (oodatav tulemus) sisu kirjeldus, ajakava, toimumise koht, planeeritav osalejate arv, lektorite/õpetajate/esinejate nimekiri ja lühitutvustus, nende kinnitus osalemise kohta.
 • Taotluse esitaja võib taotlusele lisada sisulist põhjendust või erapooletut eksperthinnangut sisaldava soovituse või soovitused.
 • Spordiorganisatsioonidele kes  spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse aga ei ole esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras

Sihtstipendiumid ehk toetused era- ja juriidiliste isikute projektidele.

Ekspertgrupp toetab:

 • ülemaakondlike ja regionaalsete avalike kultuurisündmuste (ka kaunid kunstid) ning spordivõistluste korraldamist Põlvamaal;
 • rahvakultuuri säilimisele ja arengueelduste loomisele ning kohaliku identiteedi säilimisele suunatud sündmuste ja koolituste korraldamist Põlvamaal;
 • Põlvamaa regionaalset ning kohalikku kultuuri- ja spordielu toetavaid projekte;
 • Põlvamaa era ja juriidiliste isikute õppereiside korraldamist ja õppereisidel osalemist;
 • Põlvamaa maakondlike ja regionaalsete festivalide, konkursside, kursuste, näituste jms korraldamist;
 • Põlvamaa era ja juriidiliste isikute väljaspool maakonda toimuvatel festivalidel, konkurssidel, kursustel, võistlustel, näitustel osalemist ja põhjendatud külastamist;
 • Põlvamaa kultuuriloolise väärtusega trükiseid ja väljaandeid. Kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali nõuded trükiste taotlustele ja lisadele;
 • Põlvamaad kajastavate andmekandjate, registrite ja veebiväljaannete (sh CD, DVD, VHS jms) ettevalmistamist ja väljaandmist. Kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali filmi, video ja helikandja taotlustele ning lisadele kehtestatud nõuded;
 • Põlvamaa kollektiivide kodukihelkonna rahvariiete valmistamiseks vajalike rahvariiete materjalide ostmist;
 • Põlvamaa era ja juriidiliste isikute osalemist etenduste, filmide, näituste ja muude kunstiväärtuste loomisel. Kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali filmi, video ja näituste taotlustele ja lisadele kehtestatud nõuded;
 • Põlvamaa era ja juriidiliste isikute poolt instrumentide, vahendite, varustuse jms soetamist. Kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali muusikainstrumentide ja tehnika projektidele ning lisadele kehtestatud nõuded;
 • Ühenduste ja katusorganisatsioonide  (va äriühingud, riigiasutused ja avalik-õiguslikud asutused) tegevustoetusi. Tegevustoetuse taotlejad esitavad detsembri jaotusse (s.o 20. novembriks) täpse informatsiooni senisest tegevusest, ja põhjenduse, miks ei ole taotlust võimalik esitada projektipõhiselt. Taotlusega koos esitatakse arengukava, eelmise aasta tegevusaruanne, järgmise kalendriaasta tegevuskava ja eelarve kulude lõikes, mida projektipõhiselt ei ole võimalik katta ning plaanitavad projektid.

Ekspertgrupp ei toetata:

 • puudulikult vormistatud ja vajalike lisadeta projekte;
 • taotluse esitamise tähtajaks toimunud projekte;
 • rahvariiete juurde kuuluvate jalanõude, peakatete ja ehete ostmist,
 • spordiriiete ja jalanõude ostmist;
 • kommerts- ja kasumit taotlevaid projekte ning nende osasid;
 • ehitus-, remondi- ja renoveerimistöid;
 • üldjuhul vara soetamist üksikisikutele;
 • ruumide sisustamist ja kontoritehnika soetamist;
 • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
 • päevarahade maksmist;
 • vastuvõttude, bankettide ja tänusündmuste toitlustamist;
 • traditsiooniliste rahvakultuuri sündmuste (jõulud, jaanid), riiklike pühade pidulikku tähistamist ja kinniseid sündmusi;
 • ekskursioone ja vaba aja sisustamise laagreid;
 • heategevusprojekte.

Toetusstipendiumid Põlvamaa era- ja juriidilistele isikutele.

Toetusstipendiume võib eraldada nii era- kui juriidilistele isikutele Põlvamaal järgmistel juhtudel:
 • loominguline toetus Põlvamaa aktiivses loomeperioodis andekatele ja arenemisvõimelistele isikutele;
 • spordistipendiumid Põlvamaa mingil spordialal andekatele ja arenguvõimelistele isikutele;
 • loometegevuse toetamine tellimustöö täitmiseks (teose, lavastuse jms loomiseks) Põlvamaal;
 • Põlvamaal toimuvate või maakonda käsitlevate festivalide, konkursside, võistluste jms. auhinnad (TS leping sõlmitakse auhinna saajaga. Lepingu koostamise alus on žürii otsus);
 • loometegevuse toetamine Põlvamaal mingil spordi- või kultuurialal kindla eesmärgi täitmiseks või kollektiivi aktiivse tegevuse kindlustamiseks. Stipendiumi eraldamise aluseks on juriidilise isiku  (mittetulundusühingu või sihtasutuse) taotlus. Toetusstipendium eraldatakse loomingulisele isikule. Otsuses ja lepingus võib fikseerida raha väljamakse tingimused.
  aastapreemiad (TS leping sõlmitakse preemia saajaga. Lepingu alus on Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitali nõukogu või maakondliku ekspertgrupi otsus.);
 • matusetoetus;
 • juubelitoetus alates 50-ndast sünnipäevast;
 • toetusprogramm Põlvamaa kollektiivide juhtide toetuseks


Täiendatud 8.08.2013 protokolliga nr 6/2013-08M


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta