Sihtannetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise alused

Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse § 2 lõike 4 täitmiseks.

Kultuurkapitali vara moodustub Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest. Sihtotstarbelisi annetusi võib kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil.

Kultuurkapitalile tehtud annetused ei ole võrdsustatud maksusoodustusega mittetulundusühingutele ja sihtasutustele tehtud annetustega.

Sihtotstarbelised annetused isikutele

  1. Kultuurkapital võtab vastu sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt määratud isiku(te)le preemia(te) ja stipendiumi(de) maksmiseks.
  2. Kultuurkapital ei võta vastu sihtotstarbelisi annetusi, kui annetaja poolt määratud preemia või stipendiumi saaja on annetajaga seotud füüsiline või juriidiline isik või kui annetajal on muul viisil otsene huvi preemia või stipendiumi määramiseks.
  3. Sihtotstarbelise annetuse avaldus tuleb esitada e-kirja teel aadressile kulka@kulka.ee.
  4. Annetuse avalduses tuleb märkida preemia või stipendiumi eesmärk, saajate nimed ja väljamakse tegemiseks vajalikud andmed (isikukood, pangaandmed).
  5. Kultuurkapitali on õigus keelduda sihtotstarbelise annetuse vastuvõtmisest, kui annetuse eemärk ei vasta Kultuurkapitali seaduse mõistes Kultuurkapitali ülesannetele.
  6. Annetuse vastuvõtmise otsustab Kultuurkapitali juhataja.
  7. Kultuurkapital maksab annetaja poolt määratud isikutele preemiad või stipendiumid välja kümne tööpäeva jooksul peale annetuse laekumist Kultuurkapitali arvelduskontole.

Sihtotstarbelised annetused Kultuurkapitali tuludesse

  1. Kultuurkapital võtab vastu sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt näidatud eesmärgil Kultuurkapitali tulude täiendamiseks
  2. Annetajal on õigus määrata sihtotstarbelise annetuse alusel Kultuurkapitalile laekunud tulude jagamine sihtkapitalide, ekspertgruppide või komisjonide käsutusse.
  3. Kultuurkapitali tuludesse tehtud sihtotstarbeliste annetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine toimub „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluse menetlemise ning toetuse tagasinõudmise korra“ alusel.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta