Taotlemine

  Tõlkija loometöötoetus

  Taotlemiseks esita:  

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  Tõlkekatkendi tõlkimise toetus 

  Taotlemiseks esita:

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse;
  • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg);
  • originaali koopia;
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  Näitekirjandusliku teose tõlkimise toetus

  Taotlemiseks esita:

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosanäidendi puhul) või sõnades ja värsiridades (värssnäidendi puhul):
  • originaalteose täistekst;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • välisetendusasutuse põhjenduskiri;
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri;

  Teose väljaandmistoetus 

  Taotlemiseks esita:

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon;
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • kirjastuse ja tõlkija vaheline leping;
  • kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt.

  NB! Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.

  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta