Arhitektuuri sihtkapital

  Arhitektuuri sihtkapitali raha jagamise kord

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Arhitektuuri sihtkapitali eesmärgid}

  Arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa Eesti ruumilise keskkonna kvaliteedi tõstmisele ning arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Toetatakse arhitektuuri, sisearhitektuuri, urbanistika, disaini, arhitektuuriajaloo ja -teooria, maastikuarhitektuuri, arhitektuuripärandi kaitse (edaspidi koondnimega arhitektuur) ja teisi sidusvaldkondi.


  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital

  • kaasaegse arhitektuuri või arhitektuuripärandi dokumenteerimist, jäädvustamist, uurimist ja populariseerimist;
  • kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele, arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele, arhitektuuri dokumenteerimisele ning tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
  • valdkonda oluliselt panustanud isikuid.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja
  loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse avalduse võib esitada ka e-posti teel aadressil arhitektuur@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse arhitektuuri edendamiseks, tutvustamiseks, populariseerimiseks, arhitektuurialaste teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse jäädvustamiseks, oma valdkonna tippsündmustel osalemiseks ja muudeks sarnasteks tegevusteks.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi, -telesaateid ega -väljaandeid;
  • vara soetamist ega põhivahendite ostmist;
  • juba ilmunud trükiseid;
  • kordustrükke;
  • päevarahasid;
  • ürituste toitlustuskulusid;
  • objektikonkursside kataloogide väljaandmist;
  • ebarealistliku eelarvega projekte;
  • sisulise kirjelduseta ja/või detailse eelarveta ning nõutavate lisadeta projekte;
  • projekte, mille eesmärgina nimetatud loomingu, teose või ürituse seos sihtkapitali eesmärkidega on nõrk või kvaliteet ja tähtsus hinnatakse madalaks. (muudetud 30.06.2021)

  2.1.3.Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust arhitektuuri sihtkapitali eesmärkidele;
  • teose või ürituse ühiskondlikku ja erialast väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Sihtkapitali toetatud üritustel, trükistes ja infomaterjalides tuleb kasutada Eesti Kultuurkapitali sümboolikat (logo) ettenähtud korras.
  2.1.6. Taotlemise tingimused ning nõuded taotlustele ja nende lisadele
  Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt.

  {2.1.6.1. Näituse korraldamise projektid}

  • näituse idee kirjeldus;
  • toimumise aeg ja koht;
  • näitusepaiga kinnitus või selle koopia;
  • kuraatori CV või teave korraldaja kohta;
  • peamis(t)e autori(te) CV(d) või link portfooliole.

  {2.1.6.2. Erialatrükiste ja uurimuste väljaandmine}

  (eelistatult toetatakse autorite honorare)

  • trükise kirjeldus;
  • käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast;
  • perioodilisel trükisel eeldatav sisukord;
  • autori või tõlkija CV;
  • soovituslikult retsensioon või soovituskiri vastava eriala autoriteedilt; (muudetud 30.06.2021)
  • valitud trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine; (muudetud 30.06.2021)
  • trükise sihtgrupp ja levitamise plaan;
  • võimaluse korral plaanitav veebiaadress veebiversiooni või trükifaili avaldamiseks ja veebis avaldamise orienteeruv aeg;
  • kulude-tulude eelarve (näidata müügitulu ja jaemüügihinna osa eelarvest);
  • andmed muude taotletud toetuste kohta;
  • tõlketeose puhul tõlkenäide ja andmed tõlkija ilmunud tööde kohta;
  • tõlgitava teose autori nõusolek teose tõlkimise ja väljaandmise kohta taotluses kirjeldatud viisil.

  {2.1.6.3. Avalike sündmuste korraldamine (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused jms)}

  • ürituse toimumise aeg ja koht;
  • ürituse eesmärk, kirjeldus ja programm;
  • kirjeldus (või CV-d) üritusel esinevate lektorite ja ürituse korraldajate kohta;
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv;
  • koostööpartnerid;
  • teave teiste toetajate kohta;
  • hinnapakkumine igale kulureale, mille katmist taotletakse;
  • ürituse kogueelarve, sealhulgas osalustasu suurus ja prognoositav piletitulu.

  {2.1.6.4. Osalemine valdkonna tippsündmustel (seminarid, konverentsid, töötoad jms)}

  • üritusel osalemise eesmärk;
  • ürituse programm ja teave esinejate kohta (nt nimekiri);
  • ettekande olemasolul selle teema;
  • eelarve aluseks olevate sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine (arve või pileti koopia);
  • omaosaluse kirjeldus (eelarves);
  • üritusel osaleja CV (teave osalejate kohta).

  {2.1.6.5. Õppepraktika ja -reiside lisarahastamine}

  • reisi eesmärk ja programm;
  • osalejate täpne arv;
  • märkida osalevate tudengite eriala ja kursus;
  • sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine või arve (auto kasutamise korral kütusekulu arvestus). (muudetud 30.06.2021)

   Õppepraktikaid ja -reise toetatakse sihtriikide lõikes järgmiselt:

  • Eesti, Läti, Leedu, Soome, Venemaa: maksimaalselt 100 eurot inimese kohta;
  • muu Euroopa: maksimaalselt 200 eurot inimese kohta;
  • muud riigid: maksimaalselt 250 eurot inimese kohta.

  Suuremate gruppide puhul toetatakse maksimaalselt 25 inimese kulusid.
  Juhendajate kulusid kaetakse juhul, kui tegemist pole töölähetusega.

  {2.1.6.6. Muud projektid}

  • projekti kirjeldus;
  • detailne eelarve koos hinnapakkumisega igale kulureale, millele toetust taotletakse;
  • projekti põhiosalejate tutvustus ja/või CV ja/või link portfooliole.

  {2.1.7.  Ravimitoetused}

  (punkt 2.1.7 lisatud 30.06.2021)

  2.1.7.1. Ravimitoetuse suurus on kuni 2700 eurot aastas.

  2.1.7.2. Ravimitoetuse eraldamist saavad taotleda erialaliidud.

  2.1.7.3. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.

  2.1.7.4. Ravimitoetus eraldatakse erialaliidule.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna loomeliidud kuni ühe aasta tegevusele.
  2.2.2. Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 20. novembriks.
  2.2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • 2-4 aasta arengukava;
  • aasta tegevusplaani taotletava perioodi kohta;
  • eelmise majandusaasta auditeeritud aruannet;

  • eelarvet taotletava perioodi kohta.

  2.2.4. Tegevustoetusest saab katta:

  (punkti muudeti 30.06.2021)
  • loomeliidu süsteemse töö valdkonna arendamisel ning koostöö teiste valdkondade loomeliitudega;
  • liikmetega seotud nõustamise, teavitus- ja esindustöö kulud (nt uudiskirja väljaandmise kulud);
  • üldkogude korraldamisega seotud kulud;
  • kuni viie juhatuse liikme tööjõukulud (kuni 50% ulatuses);
  • kahe töötaja ja liikmete arvust tulenevad täiendavad tööjõukulud (iga 200 liikme kohta üks töötaja lisaks);
  • raamatupidamise kulud;
  • majandusaasta aruande auditeerimise kulud;
  • ruumide rendi- ja kommunaalkulud;
  • katusorganisatsioonide liikmemaksud;
  • kodulehe ajakohastamise ja internetikulud;
  • tõlkekulud.
  2.2.5. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1300 eurot kuus.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja elulookirjeldust;
  • loetelu tehtud töödest või ja veebilinki portfooliole; (muudetud 30.06.2021)
  • teose loomise ajakava.

  {2.4. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.1. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1000 eurot kvartalis. (muudetud 31.03.2020)
  2.4.2. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
  2.4.3. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil arhitektuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates nende 65. sünnipäevast iga viie aasta tagant ning alates 90. sünnipäevast igal aastal. (muudetud 31.03.2020)
  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda erialaühendused ja/või juriidilised isikud füüsilisele isikule.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on 500 eurot.
  2.5.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks ning toetuse saaja nimi, isikukood, ja soovitavalt arvelduskonto number. (muudetud 30.06.2021)
  2.5.5. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.6. Matusetoetused}

  2.6.1. Matusetoetusi eraldatakse valdkonna loovisiku matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks füüsilisele või juriidilisele isikule.

  2.6.2. Matusetoetuse suurus on 700 eurot.

  2.6.3. Matusetoetust saab küsida vabas vormis avaldusega väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  2.6.4. Avaldus peab sisaldama teavet lahkunud loomeinimese kohta.

  2.6.5. Sihtkapital eraldab matusetoetuse avalduse alusel või omal algatusel.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil. Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mis eraldatakse teadmiste või oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks või loomingulise tegevuse soodustamiseks. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1300 eurot kuus.
  3.1.4. Sihtkapital eraldab stipendiumi taotluse alusel või omal algatusel.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.
  3.2.2. Stipendiumi suurus on 18 000 eurot aastas. (muudetud 28.04.2021)
  3.2.3. Taotlusi iseendale stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  3.3.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume nominaalaja sisse jäävateks õpinguteks välisriikides magistri- või doktoriõppe tasemel. Stipendiumi saavad taotleda kõik tunnustatud õppekavadel ja täiskoormusega õppivad magistrandid ja doktorandid, kes on näidanud häid tulemusi õpingutes ja väljapaistvaid tulemusi erialases tegevuses.

  3.3.2. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.3. Õppestipendiumi suurus on kuni 2500 eurot õppeaastas.
  3.3.4. Stipendium makstakse välja osade kaupa (kuni 1250 eurot semestris) õppeasutuse kinnituskirja alusel vastuvõtmise või edasijõudmise kohta.
  3.3.5. Taotlus peab sisaldama:

  • vastuvõtva õppeasutuse kinnitust õpingutele aktsepteerimise kohta (kui see on juba olemas) või seal õppimise kohta;
  • vastuvõtva õppeasutuse kinnitust kursuse maksumuse kohta;
  • õppeprogrammi;
  • taotleja elulookirjeldust ja senise loomingulise tegevuse ülevaadet ja/või linki portfooliole;
  • motivatsioonikirja koos selgitusega, kuidas plaanitakse õpitut siduda Eestiga ja seda edaspidi rakendada;
  • Eesti õppeasutuse või valdkonna autoriteedi sisulist soovituskirja;
  • omaosaluse kirjeldust (eelarves);
  • teavet teiste toetusallikate ja kehtivate stipendiumide kohta.

  {3.4. Eristipendiumid}

  {3.4.1. Kriitiku stipendium}

  3.4.1.1. Stipendiumi eesmärk on Eesti arhitektuuri populariseerimise edendamine. Kriitiku stipendiumiga toetatakse valdkonna loovisikuid, et tõsta arhitektuurikriitika ja -publitsistika taset ning viia arhitektuuri laiema avalikkuseni.

  3.4.1.2. Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot aastas.
  3.4.1.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.4.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi ja tegevuslikke eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • koostöö kirjeldust erinevate meediakanalite ja -väljaannetega;
  • elulookirjeldust;
  • nimekirja tehtud töödest ja/või veebilinki portfooliole.

  {3.4.2. Külaliskriitiku stipendium}

  3.4.2.1. Stipendiumi eesmärk on Eesti kultuurielu tutvustamine rahvusvahelises meedias ja selle kaudu Eesti kultuuri rahvusvaheline tutvustamine. Külaliskriitiku stipendiumi eraldab sihtkapital rahvusvahelise tippkriitiku osalemiseks Eestis toimuva(te)l kultuuriüritus(t)el.

  3.4.2.2. Stipendiumi suurus on kuni 1300 eurot. Stipendium katab osaliselt külaliskriitiku sõidukulud ja kohapealsed majutuskulud.

  3.4.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada juriidilised isikud.
  3.4.2.4. Külaliskriitiku stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
  3.4.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaade kultuuriürituse kohta, mille kohta tellitakse kriitikat;
  • andmed kriitiku kohta (CV, publikatsioonid);
  • külaliskriitiku kirjalik nõusolek osalemiseks Eestis toimuva(te)l kultuuriüritustel ja kriitika avaldamise plaan.

  {4. PREEMIAD}

  Preemiate eraldamise eesmärk on tunnustada ja innustada loomeinimesi ja nende saavutusi ning tunnustada valdkonna organisatsioone.

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Kultuurkapitali nõukogu annab igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele.
  4.1.5. Peapreemia eraldab Kultuurkapitali nõukogu arhitektuuri sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  {4.2. Aastapreemiad}

  4.2.1. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada arhitektuurielu ja seotud loomealade arengut ja tõsta esile nende üldist prestiiži ühiskonnas.
  4.2.2. Arhitektuuri sihtkapital annab aastapreemiaid välja kord aastas. Preemiate arvu otsustab sihtkapital igal aastal eraldi.
  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 5000 eurot.
  4.2.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.2.5. Ettepanekule tuleb lisada:

  • objekti puhul: autorite nimed, vähemalt neli A4 formaadis fotot, joonised; omaniku või tellija nõusolek objekti külastamiseks koos omaniku/tellija kontaktandmetega; ehitajafirma nimi;
  • näituse, sündmuse, publikatsiooni vms puhul: kirjeldus, autorite nimed, näituste ja sündmuste puhul visuaalne dokumentatsioon;
  • autori CV isikukoodi ja kontaktandmetega (mitme autori korral autorluse määr protsentides).

  4.2.6. Aastapreemia saajate hindamiseks moodustab sihtkapital eraldi žürii sihtkapitali esindajatest ja/või teistest valdkonna ekspertidest.
  4.2.7. Žürii otsustab nominendid ning preemiasaajad sihtkapitalile ja/või sihtkapitali poolt esitatud kandidaatide nimekirja alusel. Žüriil on õigus ka omalt poolt aastapreemia kandidaate esitada.

  4.2.8. Aastapreemia eraldab arhitektuuri sihtkapital žürii ettepanekute alusel.
  4.2.9. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.

  4.3.3. Ettepaneku võib esitada juriidiline või füüsiline isik sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.3.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.3.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia arhitektuuri sihtkapitali esitatud ettepaneku alusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse arhitektuuri valdkonda oluliselt panustanud inimesi või kollektiive nende silmapaistva tegevuse eest.
  4.4.2. Sihtkapitali tunnustuspreemia suurus on 300 eurot kuni 2000 eurot.
  4.4.3. Ettepaneku tunnustuspreemia eraldamiseks võib esitada juriidiline ja füüsiline isik.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama esiletõstetava inimese või kollektiivi panust ja mõju valdkonna arengule.

  4.4.5. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.6. Tunnustuspreemiad eraldab sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.5. Konkursipreemiad}

  4.5.1. Konkursipreemia eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid. (muudeti 30.06.2021)

  4.5.2. Sihtkapital eraldab konkursipreemia tingimusel, et konkursitingimused on kooskõlastatud erialaliiduga ja arhitektuurikonkurss ei ole enne Kultuurkapitalile taotluse esitamise tähtaega välja kuulutatud. (muudeti 30.06.2021)

  4.5.3. Konkursipreemia suurus on kuni 40 000 eurot. (muudeti 30.06.2021)
  4.5.4. Preemia eraldatakse füüsilise(te)le või juriidilise(te)le isiku(te)le, kes on avalikul konkursil saavutanud esikoha. (muudeti 30.06.2021)
  4.5.5. Ettepaneku konkursipreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised isikud. (muudeti 30.06.2021)

  4.5.6. Konkurssi korraldaval organisatsioonil tuleb eelnevalt esitada taotlus kavandatud preemiasumma ulatuses. (lisatud 30.06.2021)
  4.5.7. Taotlus peab sisaldama:

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • konkursi toimumise täpset ajakava;
  • erialaliidu kooskõlastust konkursitingimuste osas.

  4.5.8. Ettepanek preemia eraldamiseks peab sisaldama:
  (punkt lisati 30.06.2021)

  • ülevaadet konkursist;
  • preemiasaaja nime, isikukoodi/registrikoodi, arvelduskonto numbrit ja preemia summat.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2021-S09,
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09,