Raplamaa ekspertgrupp

  Raplamaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Raplamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Raplamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Raplamaa kultuuri- ja spordivaldkonda, vaimse kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • maakondlike ja regionaalsete, üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist;
  • maakonna kultuuriajaloo uuringuid; maakonna ajalugu, kodulugu, kultuurilugu ja maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
  • maakonna tähtsusega ajaloopärandi säilitamist;
  • maakonna esindamist üleriigilistel ja rahvusvahelistel üritustel;
  • Raplamaad esindavate kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
  • soetusi kollektiividele, kui need aitavad kaasa laste- ja noorte huvihariduse mitmekesistamisele;
  • pärimuskultuuri erinevaid valdkondi.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil raplamaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Raplamaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning kogukondlike sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kasumit teenivaid projekte);
  • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte;
  • toitlustamise ja majutuskulude katmist;
  • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist v.a kunstitarbed näituse teostamiseks;
  • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;
  • inventari ja seadmete ostmist;
  • ekskursioone;
  • kinkekaartide ostmist;
  • üksikisikute õppereise ja õpinguid;
  • organisatsioonidele halduskulusid (palgakulu, bürookulu, sidekulu, raamatupidamise teenused, kommunaalkulu);
  • projekte, millel puudub korrektne sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.
  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% projektikulude kogumahust.

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • noortele suunatud projekte;
  • traditsiooniliste kultuuri ja spordiürituste korraldamist maakondlikul tasandil;
  • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Raplamaa kultuuriruumis;
  • põhjalikult lahtikirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht jms);
  • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud partnerid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega;
  • uusi algatusi, mis toovad Raplamaa kultuuriruumi värskeid ideid ning loovad uusi traditsioone.

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Raplamaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose, ürituse või sündmuse väärtust;
  • panust eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga;
  • hinnapakkumisi kululiikidele, millele küsitakse toetust 500 eurot ja rohkem. (lisatud 30.09.2020)
  • toetuse kasutamise perioodi.

  2.1.8. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.8.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • väljaspool oma maja toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste korraldamisel võistluste juhend;
  • lektorite, õpetajate, esinejate jt kinnitus osalemise kohta, kui küsitakse toetust neile töötasu maksmiseks, koos planeeritava töötasu summaga; (lisatud 30.09.2020)
  • info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • Raplamaad hõlmava üleriigilise ürituse korral eelarve, mis kajastab Raplamaad puudutavat üritust või tegevust.

  {2.1.8.2. Mitteperioodilised trükised ja helikandjad}

  • trükise/helikandja kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast.

  {2.1.8.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.8.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.1.8.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada maakondlike loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.

  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Raplamaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;
  • kütuse kulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV).
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Raplamaaga;
  • teose valmimiseks planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Raplamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele ja kollektiividele nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetusi eraldatakse füüsilistele isikutele alates 50. sünnipäevast.
  2.5.5. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Füüsilisest isikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.
  2.5.6. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis.

  2.5.7. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Füüsilisest isikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.
  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Raplamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil raplamaa@kulka.ee.
  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.
  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegu.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Raplamaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Raplamaa andekatel sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.
  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Raplamaaga.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aasta- ja kultuuripreemiad}

  4.1.1. Raplamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aasta- ja kultuuripreemiaid eesmärgiga tunnustada Raplamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.
  4.1.2. Raplamaa ekspertgrupp eraldab kuni kümme aastapreemiat ja kuni viis kultuuripreemiat isikutele või organisatsioonidele, kes on aastate jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

  4.1.3. Ekspertgrupi aastapreemia suurus on kuni 500 eurot ning kultuuripreemia suurus on kuni 1000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aasta- ja kultuuripreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).

  4.1.7. Preemiate eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuri- ja spordivallas.

  4.1.8. Raplamaa ekspertgrupp eraldab preemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus preemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.9. Ekspertgrupi preemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  4.1.10. Aasta- ja kultuuripreemiat ei eraldata isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemiad}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)

  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.2.5. Raplamaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Rapla maakonnas. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.2. Preemiat saab eraldada ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
  4.3.3. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 2000 eurot. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuurpärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Raplamaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.
  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 30.09.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2020-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09