Näitekunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Näitekunsti sihtkapitali tegevuse eesmärk on eesti professionaalse  teatrimaastiku arendamine, jäädvustamine ja säilitamine.
Selle nimel toetab sihtkapital:
·        otsingulisi loomingulisi projekte ja lavastusi
·        Eesti Teatriliidu kirjastus- ja sotsiaaltegevust, erialaliite
·        Eesti teatri aastaauhindade väljaandmist
·        erialast enesetäiendamist, sh teatrite külastamise, projektides või lavastustes osalemise ja teadustööga seotud sõite
·        Eesti teatrite välisfestivalidel osalemist
·        festivale, sh eelkõige teatrifestivale Draama, Baltoscandal, Treff, Talveöö unenägu ja SAAL Biennaal
·        meistriklasside, residentuuride, konverentside jms korraldamist Eestis
·        välisõpinguid - parimate Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengite magistritaseme õpet
·        külalislavastajate, -kunstnike, -koreograafide kutsumise kaasrahastamist
·        Eesti näitekirjanduse arendamist, näidendivõistluste finantseerimist
·        Eesti teatri tutvustamisega seotud kirjastustegevust
·        Eesti teatrimaastikul ennast tõestanud loovisikuid
·        etenduskunsti edendavaid projekte, eri kunstiliike põimivad lavastusi jms
·        teatrikunsti jäädvustamist ja säilitamist
 
Näitekunsti sihtkapital määrab preemiaid, stipendiume ja toetusi.
Sihtkapital ei määra ravimi- ja matusetoetusi.
 
Näitekunsti sihtkapital ei määra preemiat, stipendiumi ja toetust:
·        aruandevõlglastele;
·        Kultuurkapitali võlglastele;
·        aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
·        juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.
 

1.      TOETUSED
 
1.1     Projektitoetused
Projektitoetuse eesmärk on näitekunsti edendavate, tutvustavate, populariseerivate või jäädvustavate tegevuste, ürituste ja sündmuste toetamine.
1.1.1.      Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
1.1.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.1.3.      Toetust ei saa taotleda
·                taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
·                heategevusprojektidele;
·                ehitus-, remondi- või renoveerimistöödeks.
 
1.1.4.      Sihtkapital ei toeta reeglina:
·          ühekordselt esitatavaid projekte ja lavastusi;
·          tehnika ja muu vara ostmist, rentimist ja ruumide üürimist;
·          kostüümide ja rekvisiitide soetamist;
·          harrastus- ja huvitegevust, haridus- ja treeningprojekte;
·          bakalaureuseõppe või erialakoolide projekte (sihtkapital kaasfinantseerib loomingulist poolt ehk lavastajate, koreograafide, kunstnike osalemist);
·          juba teostunud või esietendunuid lavastusi ja projekte;
·          ebaselgelt või puudulikult vormistatud ja hilinenud  projekte;
·          toitlustamist ja päevarahasid.
 
1.1.5.      Taotlus peab sisaldama:
·          projekti eesmärk, sisuline põhjendus, sünopsis;
·          projektis osalejate eestikeelsed CV-d;
·          projektis osalejate kinnituskirjad;
·          ajagraafik koos toimumiskoha kinnituskirjaga;
·          prognoositav etenduse pikkus ning proovide ja etendumiskordade arv;
·          detailset eelarvet (sh kõik juba saadud ja taotletavad toetused ning kaasfinantseerijad);
·          toetuse kasutamise perioodi.
 
1.1.6.      Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
 
1.1.7.      Nõuded taotluse lisadele:

Mitteperioodiline trükis

·        käsikiri või näide käsikirjast;
·        tõlketeose puhul tõlgitav teos või selle sisuline kokkuvõte ja tõlkenäidis;
·        autorite eestikeelsed CV-d;
·        trükikoja või kirjastuse hinnapakkumine;
·        turundusplaan.
 
Erialased sõidud
·        reisi plaan ja eesmärk – milliseid teatreid, festivale, etendusi ja muuseume külastatakse, millistel konverentsidel, seminaridel või õpitubades osaletakse;
·        kus ning milliseid kontakte plaanitakse luua;
·        kutse korraldajatelt (festival, konverents, meistriklass jms);
·        lennupiletite, öömaja hinnapakkumine.
  Teadmiseks: majutust toetatakse max 50 eurot öö.

Õpingud
·        kinnituskiri vastuvõtvalt õppeasutuselt;
·        sisuline (kooli, eriala) põhjendus, kuidas plaanitakse õpitut Eestis rakendada;
·        kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·        CV koos töö- ja õpingutulemustega ning seniste õpetajate soovitus.
 
1.1.8.      Taotluse hindamisel võetakse arvesse
·      projekti eesmärgi vastavust näitekunsti sihtkapitali eesmärkidele;
·      ürituse või sündmuse väärtust kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
·      taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust; vajalike lisade olemasolu;
·      projekti eesmärgi ja olulisuse sisulist põhjendatust;
·      projekti majanduslikku läbimõeldust.
 
1.1.9.      Näitekunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.
 
1.1.10.  Näitekunsti sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
1.2.             Tegevustoetused
Näitekunsti sihtkapital toetab tegevustoetusega eriala- ja loomeliite.
 
1.2.1.      Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna erialaliidud ja mittetulundusühingud.
1.2.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.2.3.      Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:
·      tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
·      kulude eelarvet ja rahastamisplaani;
·      saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).
·      liikmete arvu ja liikmemaksu suurust.
1.2.4.      Sihtkapital ei toeta
·          ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
·          toitlustamist ja päevarahasid;
·          põhivara soetamist.
1.2.5.      Näitekunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.
1.2.6.      Näitekunsti sihtkapital lähtub tegevustoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
1.3.      Loometöötoetused
Loometöötoetuste eesmärk on võimaldada etenduskunstide valdkonna inimestel pühendumist loomingulisele või teaduslikule tegevusele, mille tulem on autori- või esitajaõigusega kaitstav loome- või kunstiteos.
Näitekunsti sihtkapital määrab loometöötoetusi lavastuste loomiseks lavastajatele, lavastuse kunstnikele, koreograafidele, helikujunduse, valgus- ja audiovisuaalse kujunduse loojatele, kriitikutele, teadlastele, dramaturgidele jt autoritele.
 
1.3.1        Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3.2        Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.3.3        Loometöötoetuste piirmäärad on:
·        autor-lavastaja kuni 3000 eurot;
·        lavastaja kuni 2000 eurot;
·        koreograaf kuni 2000 eurot;
·        liikumisjuht kuni 1000 eurot;
·        dramaturg kuni 1000 eurot;
·        kunstnik kuni 1500 eurot;
·        helikujundaja kuni 1000 eurot;
·        valguskujundaja kuni  1000 eurot;
·        videokunstnik kuni 1000 eurot.
 
1.3.4        Sõltuvalt loometöötoetuse iseloomust peab taotluses olema välja toodud:
·      teose autor, originaali pealkiri, sünopsis;
·      teose loomise protsessi ja tulemi kirjeldus;
·      informatsioon esietenduse jm esitluse kohta, sh koht, aeg, maht jms;
·      informatsioon esitaja(te)kohta sh CV-d ja kinnituskirjad;
·      informatsioon teose väljaandmise, kättesaadavuse tagamise või levitamise kohta.
1.3.5        Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
1.3.6        Näitekunsti sihtkapital lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

1.4        Elutöötoetused
Näitekunsti sihtkapital toetab valdkonna väärikaid ja teenekaid inimesi ühekordsete ja regulaarsete elutöötoetuste määramisega.
 
1.4.1.      Regulaarsed elutöötoetused
1.4.1.1.    Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.
1.4.1.2.    Regulaarse elutöötoetuse suurus on kuni 770 eurot kvartalis.
1.4.1.3.    Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
 
1.4.2.      Ühekordsed elutöötoetused
 
1.4.2.1.    Näitekunsti sihtkapital määrab ühekordseid elutöötoetusi neli korda aastas.
1.4.2.2.    Ühekordset elutöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
1.4.2.3.    Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.4.2.4.    Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse määramiseks.
1.4.2.5.    Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
1.4.2.6.    Ühekordne elutöötoetus määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.
1.4.2.7.    Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
1.5        Juubelitoetused
Näitekunsti sihtkapital peab meeles valdkonna silmapaistvaid isikuid nende juubelite puhul.
 
1.5.1  Juubelitoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
1.5.2  Juubelitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
1.5.3  Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.5.4  Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse määramiseks.
1.5.5  Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.
1.5.6  Juubelitoetus määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.
1.5.7  Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.       STIPENDIUMID
Näitekunsti sihtkapital toetab loovisikute (sh lavastajate, kunstnike, dramaturgide, näitlejate, koreograafide, tantsijate, teatriteadlaste jt) erialast tegevust, võimete arendamist ja enesetäiendamist (elukestvat õpet) stipendiumide määramisega.
 
2.1.            Loomingulised stipendiumid
 
2.1.1.      Loominguline stipendium ja noorte loominguline stipendium
2.1.1.1.    Sihtkapital määrab loomingulisi stipendiume ja noorte loomingulisi stipendiume kuni neli korda aastas.
2.1.1.2      Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot ja noorte loomingulise stipendiumi suurus on kuni 400 eurot.
2.1.1.3      Ettepaneku koos põhjendusega võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
2.1.1.4.    Ettepanekuid saab esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20.veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.1.1.5.    Stipendium määratakse sihtkapitali algatusel või saabunud ettepanekute analüüsi tulemusel ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest sõltuvalt.
2.1.1.5      Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
 
2.1.2.      Aastane loominguline stipendium
2.1.2.1      Sihtkapital määrab aastaseid loomingulisi stipendiume kuni neli korda aastas.
2.1.2.2.    Aastase loomingulise stipendiumi suurus on 2400 eurot ja noorte (kuni 5 aastat teatris) aastase loomingulise stipendiumi suurus on 1600 eurot.
2.1.2.3.    Ettepaneku koos põhjendusega võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
2.1.2.4.    Ettepanekuid saab esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu  20.veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.1.2.5.    Stipendiumid määratakse sihtkapitali algatusel või saabunud ettepanekute analüüsi tulemusel ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest sõltuvalt.
2.1.2.6.    Stipendium makstakse välja nelja võrdse osamaksena kord kvartalis.
 
2.1.3   Mitmeaastane loominguline stipendium
2.1.3.1   Sihtkapital määrab mitmeaastaseid loomingulisi stipendiume üks kord aastas.
2.1.3.3   Mitmeaastase loomingulise stipendiumi suurus on kuni 6000 eurot aastas.
2.1.3.4   Ettepaneku koos põhjendusega võivad esitada füüsilised isikud.
2.1.3.5      Ettepanekuid saab esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks.
2.1.3.6      Ettepanek peab sisaldama:
·        loomingulist ja erialase enesetäiendamise plaani stipendiumi perioodil;
·        elulookirjeldust (loominguline CV).
2.1.3.7   Stipendiumid määratakse sihtkapitali algatusel või saabunud ettepanekute alusel ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest sõltuvalt.
2.1.3.6.    Stipendium makstakse välja stipendiumiperioodi jooksul võrdsetes osades kord kvartalis.
 
2.2.      „Ela ja sära“ stipendium
Eesti Kultuurkapitali nõukogu määrab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimesele.
2.2.1.      Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
2.2.2.      Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
2.2.3.      „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil.
Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada näitekunsti sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks.
2.2.4.      Taotlus peab sisaldama:
·      viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
·      loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
·      informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta.
2.2.5.      Näitekunsti sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule kaks ettepanekut „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks saabunud taotluste analüüsi tulemusel.
2.2.6.      Stipendiumid makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis,  Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

2.3.      Õppestipendiumid
 
2.3.1.      Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis
2.3.1.1.    Sihtkapital määrab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides magistritasemel erihariduse omandamiseks neli korda aastas.
2.3.1.2.    Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.3.1.3.    Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.3.1.4.    Taotlus peab sisaldama:
·          kinnituskirja vastuvõtvalt õppeasutuselt
·          sisulist (kooli, eriala) põhjendust, kuidas plaanitakse õpitut Eestis rakendada
·          kulude eelarvet ja rahastamisplaani
·          CV-d koos töö- ja õpingutulemustega ning seniste õpetajate soovitust
·          stipendiumi perioodi
2.3.1.5.    Näitekunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
2.3.1.6.    Stipendium makstakse välja näitekunsti sihtkapitali vahenditest ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
 
2.3.2.      Õppestipendium Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengitele ja õpilastele
2.3.2.1.    Sihtkapital määrab  aastas kuni 32 õppestipendiumi.
2.3.2.2.    Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
2.3.2.3.    Õppestipendiume saavad oma õpilastele taotleda EMTA Lavakunstikool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, TÜ kirjanduse- ja kultuuriteaduse teatriteaduse õppetool, TLÜ koreograafia osakond, EKA stenograafia osakond, Tallinna Balletikool.
2.3.2.4.    Taotlus peab sisaldama stipendiumile kandideerija nime ja isikuandmeid.
2.3.2.5.    Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.3.2.6.    Sihtkapital lähtub stipendiumi määramisel jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.4.            Reisistipendiumid
Reisistipendiumi eesmärk on aktiivselt tegutsevate teatri ja tantsuvaldkondade inimestele loomingulise arengu, elukestva õppe ja inspireerivate kogemuste võimaldamine.
2.4.1.      Sihtkapital määrab reisistipendiume kuni neli korda aastas.
2.4.2.      Reisistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.4.3.      Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.4.4.      Taotlus peab sisaldama:
·          viimase kahe aasta loomingulist biograafiat
·          stipendiumi perioodi eesmärkide ja tegevuste sisulist ülevaadet
·          eelarvet stipendiumi kasutamise kohta
·          stipendiumi perioodi
2.4.5.              Näitekunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ja jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.5.      Erialastipendiumid
Erialastipendiumi eesmärk on toetada pühendumist erialasele tegevusele.
Näitekunsti sihtkapital toetab erialastipendiumide määramisega aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, teadlasi, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.
 
2.5.1. Sihtkapital määrab erialastipendiume kuni neli korda aastas.
2.5.2. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.5.3. Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks , 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.5.4.      Taotlus peab sisaldama:
·          eesmärke stipendiumi perioodiks
·          informatsiooni ja eelarvet stipendiumi kasutamise kohta
·          näited eelnevatest töödest
·          CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest)
·          stipendiumi perioodi
2.5.5.      Stipendium määratakse füüsilisele isikule.
2.5.6.      Näitekunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
3.            PREEMIAD
Näitekunsti sihtkapitali preemiate eesmärk on loovisikute ja organisatsioonide tegevuse tunnustamine või  edaspidise tegevuse innustamine.
 
3.1.            Sihtkapitali aastapreemiad
Eesti teatrikunsti aastaauhindade eesmärgiks on ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine Eesti teatrikunstile ja selle loojatele.
3.1.1.      Näitekunsti sihtkapital määrab Eesti teatri aastapreemiaid ja nimelisi preemiaid.
3.1.2.  Aasta- ja nimeliste preemiate suurused määrab näitekunsti sihtkapital Eesti Teatriliidu taotluste alusel.
3.1.3. Taotluse aasta- ja nimeliste preemiate määramiseks tuleb esitada Eesti Teatriliidul kodulehe www.kulka.ee kaudu.
3.1.4.  Taotlus peab sisaldama infot preemiate žüriide koosseisu, preemiate arvu ja suuruse kohta
3.1.5.      Aasta- ja nimelised preemiad makstakse välja füüsilistele või juriidilistele isikutele Eesti Teatriliidu kokkukutsutud žüriide otsuste alusel.
3.1.6.  Preemia võib jaguneda saajate vahel.
3.1.7. Preemia makstakse välja näitekunsti sihtkapitali vahenditest, sihtkapital võib jätta preemia määramata.
3.1.8.      Preemiasaajate tunnustamine toimub Rahvusvahelise Teatripäeva tähistamise üritusel 27. märtsil või teistel aasta- või nimelise preemia statuudiga määratud aegadel.  
 
3.2.      Elutööpreemia
Elutööpreemia eesmärk on tunnustada pikaajalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse.
 
3.1.2. Näitekunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.
3.1.3. Elutööpreemia rahaline suurus on 10 000 eurot.
3.1.4. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
3.1.5. Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
3.1.6.  Preemia määratakse füüsilisele isikule.
3.1.7.  Elutööpreemia määrab näitekunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
3.1.8.      Elutööpreemia kinnitab ja rahastab Kultuurkapitali nõukogu.
3.1.9.      Näitekunsti sihtkapital võib jätta elutööpreemia määramata.
3.1.10.  Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

3.2.      Tunnustuspreemiad
3.3.1. Sihtkapital määrab  tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
3.3.2. Preemia suurus on kuni 2000 eurot.
3.3.3.  Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
3.3.4.  Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
3.3.5. Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
3.3.6.      Tunnustuspreemiad määratakse laekunud ettepanekute analüüsi tulemusel või omal algatusel ning jagamisele kinnitatud rahaliste vahendite olemasolul.
 
3.4.      Konkursipreemiad
3.4.1.      Näitekunsti sihtkapital määrab konkursipreemiaid neli korda aastas.
3.4.2.      Taotluse preemia määramiseks saavad esitada  juriidilised isikud kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
3.4.3.      Taotlus peab sisaldama:
·      ülevaadet konkursi tingimustest;
·      konkursi toimumise ajakava;
·      infot avaliku konkursi väljakuulutamisest;
·      preemiate arvu, suurust ja jagunemist.
3.4.4.      Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on avalikul konkursil saavutanud auhinnalise koha, diplomi või eripreemia.
3.4.5.      Preemiad makstakse välja konkursi žürii otsuste alusel.
3.4.6.      Näitekunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.
3.4.7.      Näitekunsti sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahenditest.
 
Lõppsätted
 
Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
  
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.