Eesti Kultuurkapitali nõukogu

Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu, kelle koosseisu kuuluvad:
 • kultuuriminister esimehena;
 • kultuuriministri nimetatud esindaja;
 • rahandusministri nimetatud esindaja;
 • sihtkapitalide nõukogude poolt nimetatud esindajad.

Kultuurkapitali nõukogu tegevus:

 • kehtestab Kultuurkapitali varade paigutamise ja muude tehingute tegemise korra, nähes ette finantsriskide juhtimise piirangud vara liikide, valuutade struktuuri, instrumentide ja investeeringute kestuse ning muude investeerimistunnuste lõikes;
 • jaotab aastatulu vastavalt Kultuurkapitali seaduse §-le 41 lõikele 3;
 • otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamise, samuti sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamise;
 • jaotab hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summad vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereale, toetades üheaegselt kuni kahte objekti;
 • määrab kindlaks sihtkapitalide ja ekspertgruppide poolt jaotatavate toetuste piirmäärad aastas ja kvartalis;
 • analüüsib ekspertgruppide, sihtkapitalide ja Kultuurkapitali tegevuse tulemusi;
 • korraldab iga-aastaste ülevaadete avaldamist Kultuurkapitali tegevuse kohta;
 • võtab tööle ja vabastab Kultuurkapitali siseaudiitori;
 • kinnitab Kultuurkapitali aastaeelarve ja auditeeritud majandusaasta aruande;
 • määrab Kultuurkapitali halduskuludeks ettenähtud vahendite hulgas eraldi siseauditi jaoks ettenähtud eelarve ja kinnitab siseaudiitori tööplaani;
 • määrab sihtkapitalide nõukogude liikmetele ja ekspertgruppide liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra;
 • kinnitab Kultuurkapitali struktuuri;
 • nimetab ja vabastab Kultuurkapitali juhataja;
 • teostab järelevalvet juhataja, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse üle;
 • annab arvamusi ja teeb ettepanekuid muudes kunstide ja rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi arendamist puudutavates küsimustes, mis seonduvad käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
 • valib Kultuurkapitali seaduse § 61 lõikes 1 mainitud varahalduri ja kinnitab temaga sõlmitava lepingu tingimused;
 • otsustab juhataja ettepanekul kinnisvara omandamise ja võõrandamise.

Nõukogu volitused:

Nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat.
Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta